Wspólny samochód a komornik

can-debt-collectors-repossess-my-car

Sytuacja, w której komornik musi na postawie odpowiednich ustaleń zająć majątek a dłużnik posiada samochód nie na wyłączność, ale wspólnie z inną osobą np. małżonkiem należy odnieść się do treści przepisu art. 846 Kodeksu postępowania cywilnego (w skrócie K.p.c.), gdyż na kanwie tego zostało określone w jaki sposób powinna być przeprowadzona tego rodzaju egzekucja – odnosi się to, do ułamkowej części przysługującego dłużnikowi prawa własności.

W ustawie tej czytamy:

„§ 1. Egzekucja z ułamkowej części rzeczy ruchomej będącej wspólną własnością kilku osób odbywa się w sposób przewidziany dla egzekucji z ruchomości, z zastrzeżeniem, że sprzedaży podlega tylko udział dłużnika.

§ 2. Innym współwłaścicielom przysługuje łącznie prawo żądania, aby cała rzecz została sprzedana”.

Z powyższych ustanowień jasno wynika, że nie ma tutaj żadnych ustępstw, jeśli chodzi o sposób postępowania komornika względem samochodu będącego współwłasnością dłużnika. Odbywa się to w ten sam sposób co w odniesieniu do wyłącznej własności, chodzi tylko o jedną „subtelną” różnicę. Egzekucji nie podlega rzecz jako całość, ale mówimy tutaj o egzekucji w której pod uwagę bierze się udział dłużnika w odniesieniu do danej rzeczy – w tym przypadku samochodu.

Do zapamiętania:

Komornik w chwili sprzedaży jest zobowiązany do podejścia do tej rzeczy, tak jakby w istocie była cała zajęta a nie jedynie jej część. Równocześnie jednak koniecznie musi o danej sytuacji zawiadomić wszelkich współwłaścicieli o tym fakcie, jakim jest zajęcie rzeczy i o tym jakie dalsze części egzekucyjne zostaną podjęte w odniesieniu do tego. Podstawą do takiego sposobu podejścia do czynności egzekucyjnej jest § 63 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie czynności komorników z dnia 9 marca 1968 r. Przy czym sprzedaż odbywa się tylko w odniesieniu do udziału dłużnika. Czasem jednak bywa tak, że zachodzą podstawy do tego, by sprzedać całą rzecz – samochód.

Jak wygląda taka egzekucja?

Samochód zostaje zajęty poprzez wpisanie do protokołu. Protokół zajęcia zostaje doręczony dłużnikowi i współwłaścicielom. Odbywa się oszacowanie udziału przez komornika. Następuje wystawienie samochodu na sprzedaż licytacyjną. W przypadku sprzedaży, nabywca ułamkowej części samochodu staje się jego współwłaścicielem, a dłużnik – traci swój udział. W przypadku niesfinalizowania sprzedaży – wierzyciel ma prawo do stania się współwłaścicielem, a więc – do przyjęcia udziału.

Ważne:

Powyższa sytuacja jasno wskazuje, że ma tutaj zmiana jednego z współwłaścicieli samochodu, nie ma natomiast miejsce zniesienie współwłasności. Jest to klarownym skutkiem egzekucji z ułamkowej części ruchomości. Po więcej informacji na ten temat warto odnieść się do przepisów Kodeksu cywilnego w odniesieniu do korzystanie z samochodu ( art. 206 K.c). Z czego to wynika, że wszyscy współwłaściciele mają prawo do współposiadania rzeczy wspólnej, jak również mogą z niej korzystać tak by było to w zgodzie z zasadami współposiadania. Oczywiście warto pamiętać, że zawsze ma się prawo samemu uczestniczyć w licytacji.

Źródło: www.komornik-bielan.pl

pl5

Uwaga! Wszystkie artykuły dotyczące usług, produktów medycznych chemicznych oraz wszelkiego typu suplementów mają charakter wyłącznie informacyjny. Informacje te przeznaczone są do badań naukowych – nie należy traktować ich jako porady, czy zachęty do kupna lub/i stosowania. Nasza serwis informacyjny nie ponosi odpowiedzialności za skutki jakie może przynieść stosowanie substancji opisywanych w artykułach

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *