Wszystko o pracowniczych szkoleniach z zakresu BHP

image

Polskie prawo wyrażone w zapisach Kodeksu Pracy art. 237 jednoznacznie definiuje obowiązek Pracodawcy w stosunku do zapewnienia bezpieczeństwa swoim podwładnym w trakcie wykonywania obowiązków zawodowych. “Nie wolno dopuścić pracownika do pracy, do której wykonywania nie posiada on wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejętności, a także dostatecznej znajomości przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.”

Obligatoryjność w zakresie szkoleń, jakie zatrudniający musi zapewnić swoim podwładnym (w godzinach pracy, ponosząc wszelkie koszty z nim związane) ma przede wszystkim wymiar przeciwdziałania oraz niwelowania zagrożeń, z jakimi pracownik może zetknąć się w miejscu pracy. Zaniedbanie tego obowiązku stanowi poważne uchybienie w odniesieniu do praw pracowniczych i w razie jego stwierdzenia podczas kontroli inspekcji pracy może skutkować otrzymaniem kary grzywny od 1000 do 2000 złotych.

Kogo dotyczy obowiązek szkoleń

Bez względu na zajmowane stanowisko oraz jego specyfikę, każda zatrudniona w firmie osoba ma obowiązek odbycia szkolenia z zakresu BHP. Zobligowani do tego są również praktykanci, osoby pracujące na podstawie umów cywilno-prawnych jak i sami pracodawcy.
Jedyny wyjątek stanowią pracownicy, którzy zajmują to samo stanowisko u danego pracodawcy bezpośrednio przed przedłużeniem, bądź zawarciem z nim kolejnej umowy.

Jakie wyróżniamy typy szkoleń

kombinezon do piaskowaniaKodeks Pracy wymienia dwa podstawowe rodzaje szkoleń – wstępne oraz okresowe.
To pierwsze jest nieodzownym elementem przysposabiającym nowego pracownika do wykonywania zawodowych obowiązków zgodnie z podstawowymi zasadami bhp. Musi zostać przeprowadzone przed dopuszczeniem go do realizacji zadań związanych z powierzonym mu stanowiskiem. Ma formę instruktażu, który może przebiegać w zakresie ogólnym i jest skierowany do wszystkich nowozatrudnionych, jak również odbywających praktyki.

Zagadnienia, jakie obejmuje to:
- omówienie podstawowych norm zgodnych z dyrektywami kodeksu pracy,
- tematyka udzielania pierwszej pomocy,
- zapoznanie ze środkami zmniejszającymi wskaźnik potencjalnego ryzyka, jakie obowiązują

W przypadku, gdy chodzi o osoby (pozostające w stosunku umowy z pracodawcą, jak również studenci czy odbywający praktyki), których rodzaj wykonywanej pracy może nieść ze sobą potencjalne zagrożenie dla zdrowia, stanowić uciążliwość lub stwarzać ryzyko sytuacji niebezpiecznych, podmiot zatrudniający zobligowany jest do zorganizowania instruktażu stanowiskowego. Szkolenie to ma na celu wytworzenie odpowiedniego poziomu świadomości odnośnie warunków pracy(część teoretyczna) oraz wyposażenie pracownika w “narzędzia” (konkretne metody i schematy pewnych zachowań) do wykonywania swoich obowiązków w zgodzie z respektowaniem zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. Ten typ szkolenia powinien zostać powtórzony w każdej sytuacji generującej zmianę warunków pracy. Również osoby zajmujące więcej niż jedno stanowisko powinny zaliczyć adekwatną liczbę szkoleń unikalnych dla każdego z nich.

Szkolenia okresowe

Każdy pracownik w trakcie swojego zatrudnienia zobligowany jest do uczestnictwa w tego typu szkoleniach (pierwsze w większości przypadków nie później niż do 12 miesięcy od momentu zatrudnienia). Ich forma (kurs, seminarium, samodoskonalenie kierowane ) oraz częstotliwość (co 1, 3, 5, 6 lat) uzależnione są od specyfiki wykonywanej pracy, doświadczenia zawodowego, jak również stopnia potencjalnych czynników ryzyka występujących w trakcie wykonywania obowiązków zawodowych na danym stanowisku.

Powtarzalność tego typu szkoleń pozwala na usystematyzowanie wiedzy z zakresu zasad bhp, ich weryfikację w kontekście zmieniających się warunków pracy jak i samych norm oraz przedłożenie ewentualnych nowych rozwiązań zarówno technicznych jak i organizacyjnych.

Aby potwierdzić odpowiedni poziom wiedzy oraz zakres posiadanych praktycznych umiejętności, które pozwolą niwelować sytuacje niebezpieczne czy bezpośrednio zagrażające zdrowiu bądź życiu, na koniec szkolenia przeprowadzany jest egzamin. Uzyskanie pozytywnego wyniku jest podstawą do wystawienia zaświadczenie dla uczestnika szkolenia o jego rzeczywistym przeszkoleniu w zakresie wykonywania i organizowania swojej pracy w zgodzie z zasadami bhp .

Informacji na temat szkoleń BHP dla pracowników przygotował sklep BHP Gvarant.pl - dziękujemy

Uwaga! Wszystkie artykuły dotyczące usług, produktów medycznych chemicznych oraz wszelkiego typu suplementów mają charakter wyłącznie informacyjny. Informacje te przeznaczone są do badań naukowych – nie należy traktować ich jako porady, czy zachęty do kupna lub/i stosowania. Nasza serwis informacyjny nie ponosi odpowiedzialności za skutki jakie może przynieść stosowanie substancji opisywanych w artykułach

1 komentarz do “Wszystko o pracowniczych szkoleniach z zakresu BHP

  1. 14 marca 2018 at 23:57

    Aspekt szkolenia jest najczęściej pomijany w zakładach pracy. Niestety, nie każdy pracodawca zdaje sobie z tego jak jest on ważny. Gravant brawo za artykuł.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *