Wniosek o odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności – wszystko co musisz o nim wiedzieć

tingey-injury-law-firm-veNb0DDegzE-unsplash

 

Odroczenie wykonania kary jest wyjątkową instytucją prawną, albowiem stanowi odstępstwo od zasady natychmiastowej wykonalności uprawomocnionych orzeczeń sądowych. Zważając na powagę oraz wyjątkowość tejże instytucji należy się odpowiednio przygotować.

 

Wniosek o odroczenie kary pozbawienia wolności powinien być rzetelnie sporządzony, prawidłowo uzasadniony i poparty szerokim wachlarzem dokumentów potwierdzających zaistniałą sytuację będącą podstawą wniosku. A co najważniejsze wniosek o odroczenie wykonania kary powinien spełniać wszystkie warunki formalne z nim związane szczegółowo określone w odpowiednich przepisach prawnych.

 

Na uwadze należy mieć, że odroczenie wykonania kary nie powoduje skrócenia jej długości. Instytucja ta umożliwia jedynie przesunięcie w czasie momentu rozpoczęcia jej wykonania.

 

W poniższym artykule podjęta zostanie próba przytoczenia kwestii związanych z prawidłowym sporządzeniem wniosku, jednakże zważając na wyjątkowość tej instytucji zalecane jest skorzystanie z pomocy profesjonalisty (adwokata), który pomoże przebrnąć przez tę trudną drogę.

 

Wniosek o odroczenie wykonania kary – podstawowe informacje

 

Po pierwsze, z instytucji odroczenia kary mogą skorzystać jedynie ci skazani, którzy nie rozpoczęli jeszcze odbywania swojej kary. W przypadku osób będących już w zakładzie karnym ustawodawca przewidział inne możliwości, z których może osadzony skorzystać w celu wcześniejszego opuszczenia murów więzienia.

 

W celu lepszego rozeznania w temacie należy tylko wspomnieć, że wyróżniamyobligatoryjne (sąd po zaistnieniu przesłanek wynikających wprost z przepisów prawa ma obowiązek odroczyć wykonanie kary – w tej sytuacji skazany nie musi wnioskować, ponieważ odroczenie kary następuje nijako z urzędu) orazfakultatywne (decyzja o odroczeniu kary należy od swobodnej decyzji sądu) odroczeniewykonaniakary pozbawienia wolności.

 

Podstawą omawianego tematu jest właśnie fakultatywne odroczenie wykonania kary. Ustawodawca uzależnił możliwość odroczenia kary od wystąpienia przesłanki. Określił ją w kodeksie karnym wykonawczym jako sytuacja, w której natychmiastowe wykonanie kary pozbawienia wolności pociągnęłoby dla skazanego lub jego rodziny zbyt ciężkie skutki.

 

Jest to celowy zabieg ustawodawcy, ponieważ termin „zbyt ciężki skutki” zostawia duże pole do interpretacji. Tym samym nie sposób wymienić jakiś konkretnych zachowań mogących być podstawą do odroczenia wykonania kary, albowiem tak naprawdę może to być jakakolwiek sytuacja, która w ocenie sądu będzie wypełniała przesłankę o „zbyt ciężkich skutkach”. W języku prawniczym taki stan rzeczy nazywa się katalogiem otwartym.

 

Wobec powyższego tak ważne jest właśnie prawidłowe sporządzenie wniosku o odroczenie wykonania kary z odpowiednio silnym uzasadnieniem (ma ono za zadanie przekonać sąd o słuszności odroczenia kary).

 

Wniosek o odroczenie kary – gdzie i kiedy złożyć oraz co powinien zawierać?

 

Odpowiednio przygotowany wniosek o odroczenie kary składa się do sądu, który wydał wyrok orzekający w I instancji – zatem do sądu rejonowego bądź okręgowego. Co więcej, należy pamiętać, wniosek podlega stałej opłacie sądowej w wysokości 80 zł. Potwierdzenie zapłaty należy dołączyć do wniosku – brak będzie skutkować brakami formalnymi.

 

Tak jak już zostało wspomniane, złożyć wniosek o odroczenie kary można jedynie w momencie przebywania jeszcze na wolności. Zatem termin na złożenie wniosku kończy się z dniem doprowadzenia skazanego do zakładu karnego.

 

Na uwadze należy mieć, że co do zasady złożenie wniosku o odroczenie wykonania kary nie wstrzymuje wykonania orzeczenia będącego jego podstawą (wyjątkowo sąd może postanowić inaczej). Początkiem terminu odroczenia jest dzień wydania postanowienia w tej sprawie przez właściwy sąd.

 

Obligatoryjne elementy wniosku to:

  • sygnatura sprawy;
  • imię i nazwisko wnioskodawcy;
  • określenie właściwego sądu;
  • określenie czasu odroczenia kary;
  • uzasadnienie;
  • potwierdzenie wniesienia opłaty wniosku.

 

 

Uwaga! Wszystkie artykuły dotyczące usług, produktów medycznych chemicznych oraz wszelkiego typu suplementów mają charakter wyłącznie informacyjny. Informacje te przeznaczone są do badań naukowych – nie należy traktować ich jako porady, czy zachęty do kupna lub/i stosowania. Nasza serwis informacyjny nie ponosi odpowiedzialności za skutki jakie może przynieść stosowanie substancji opisywanych w artykułach

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *