Kredyt a zawieszona działalności gospodarcza w praktyce

3c868a320e4e6bb37f4e89dfbfe68afa

Bycie przedsiębiorcą niesie ze sobą wiele korzyści jak również ryzyko niepowodzenia. Jak wygląda sytuacja prawna osób, które zawiesiły działalność gospodarczą, a jednocześnie mają zobowiązania wobec instytucji finansowych w związku ze spłacanym kredytem? Czym charakteryzuje się stan zawieszenia działalności gospodarczej?

Zawieszenie działalności gospodarczej

Z różnych powodów można zawiesić działalność gospodarczą na okres od 1 miesiąca do najwyżej dwóch lat (24 miesięcy). Zawieszenie należy zgłosić odpowiedniej instytucji, którą w tym przypadku jest Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej. Zgłoszenie należy kierować do tego oddziału CEIDG, który posiada informacje o rejestracji działalności. Obecnie wniosek można złożyć za pomocą serwisu internetowego CEIDG. Prawo do zawieszenia przysługuje jedynie osobom, które nie zatrudniają pracowników, czyli w praktyce jednoosobowym firmom, spółkom osobowym i kapitałowym.

Należy odróżnić zawieszenie działalności od jej wyrejestrowania. Zawieszenie działalności chociaż zwalnia przedsiębiorcę od rozmaitych zobowiązań względem państwa: odprowadzania składek ubezpieczeniowych, zdrowotnych, chorobowych i wypadkowych, płacenia zaliczki na podatek dochodowy i składania deklaracji VAT-7 (choć od tego ostatniego istnieje wiele wyjątków), to nie wpływa na jego zobowiązania płatnicze wynikające z zawartych wcześniej umów. Nie ma w tym przypadku znaczenia, czy jest to abonament telefoniczny lub Internetowy czy spłata miesięcznej raty – pozostaje obowiązek uregulowania należności.

Zgodnie z literą prawa

Co mówi na ten temat prawo? Zobowiązania przedsiębiorcy z zawieszoną działalnością określa art. 14a ust. 4 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 584 ze zm.). Osoba taka może zarówno przyjmować należności wynikłe z umów zawartych przed okresem zawieszenia jak również ma obowiązek uregulować wszystkie należności, które zaistniały przed datą zawieszenia. Do takich zobowiązań finansowych należy spłacanie rat i odsetek kredytu zaciągniętego na poczet działalności gospodarczej. Pamiętać należy, że pomiędzy zaciągnięciem kredytu a zawieszeniem działalności istnieje zależność wyłącznie jednostronna – zawieszenie nie zwalnia z obowiązku spłaty rat, zaś istnienie zobowiązań kredytowych nie wyklucza możliwości zawieszenia działalności.

Jak postąpić w praktyce?

Jeżeli zdecydowaliśmy się na zawieszenie działalności gospodarczej, to warto poinformować o tym instytucję finansowa, z którą zawarliśmy umowę kredytową. Najlepiej także poinformować wówczas o chęci dalszego terminowego spłacania rat. Rezygnacja ze spłaty jest bowiem de facto odstąpieniem od umowy zawartej z instytucją i wiąże się najczęściej z poniesieniem dużych finansowych nakładów – kar odszkodowawczych. Jednocześnie zawieszenie działalności nie oznacza utraty obiektu finansowanego za pomocą kredytu.

Prowadzenie dokumentacji i odliczenie podatku VAT

Przedsiębiorca, który zawiesił działalność ma obowiązek dalej prowadzić prawidłową ewidencję księgową. Spłata rat kredytowych jest uznawana za koszty uzyskania przychodu, oczywiście jeśli umowa nakładająca na przedsiębiorcę obowiązek spłaty została zawarta przed okresem zawieszenia działalności. Odsetki od kredytu mogą być uznane za koszty uzyskania przychodu jednak tylko wtedy kiedy spełnią następujące warunki: zawarta umowa kredytowa pozostaje w związku przyczynowo-skutkowym z przychodami z prowadzonej działalności, a odsetki zostały spłacone i nie zwiększają one kosztów prowadzenia inwestycji. Prowadzenie Księgi Przychodów i Rozchodów (KPiR) pozwala na ewidencję miesięcznych wydatków na raty, zgodnie z datą wystawienia faktury.

Jak napisano wcześniej, przedsiębiorca z zawieszoną działalnością nie ma obowiązku składać deklaracji podatku VAT. Jeżeli jednak chce uzyskać odliczenie VAT-u z kwoty raty to może na podstawie faktur, które dokumentują naliczenie kwoty złożyć odpowiednią deklarację. Faktury ujawnić należy w rejestrze zakupów VAT, a deklaracja musi zawierać kwotę nabycia usługi i pozostający do rozliczenia podatek. W związku z odliczeniem podatku VAT można podjąć trzy zasadnicze działania. Pierwszym z nich jest złożenie deklaracji miesięcznej bądź kwartalnej. Można w ten sposób wystąpić o zwrot podatku na rachunek bankowy, co wiąże się z czasem oczekiwania do 180 dni. Drugim sposobem jest złożenie wniosku z korekcją deklaracji już po wznowieniu działalności. Trzecią możliwością jest złożenie deklaracji, która wykazuje VAT jako kwotę do przeniesienia na następny okres rozliczeniowy (po wznowieniu działalności firmy).

Zobacz również: Jak zaoszczędzić pieniądze przy użyciu wskazówek z http://www.creditwok.pl?

Uwaga! Wszystkie artykuły dotyczące usług, produktów medycznych chemicznych oraz wszelkiego typu suplementów mają charakter wyłącznie informacyjny. Informacje te przeznaczone są do badań naukowych – nie należy traktować ich jako porady, czy zachęty do kupna lub/i stosowania. Nasza serwis informacyjny nie ponosi odpowiedzialności za skutki jakie może przynieść stosowanie substancji opisywanych w artykułach

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *