Jak założyć własną firmę w Wielkiej Brytanii?

firma-w-anglii

Wielka Brytania należy do państw bardzo przyjaznych wobec osób decydujących się na otwarcie własnej firmy. Wiele Polaków decyduje się na otwarcie i prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Wielkiej Brytanii. Powszechnie przyjmuje się, iż spotyka się tam z mniejszą biurokracją, prostszymi procedurami oraz przejrzystym systemem podatkowym. Polacy, a także polskie podmioty gospodarcze nie muszą się obawiać nierównego traktowania przy podejmowaniu i prowadzeniu działalności na terenie państw członkowskich.

Co do zasady nie ma wymogu posiadania specjalnych licencji oraz koncesji. Istnieją jednak wyjątki dotyczące świadczenia usług w zakresie bankowości, ubezpieczeń i doradztwa inwestycyjnego oraz handlu, czy wytwarzania niektórych leków, trucizn, chemikaliów podwójnego zastosowania, win i alkoholi mocnych. Pracując na podstawie umowy o pracę można prowadzić również własną działalność gospodarczą. Polak mieszkający w Wielkiej Brytanii i nieplanujący na stałe wrócić do Polski warto, aby postarał się o status rezydenta podatkowego. Dzięki temu będzie mógł się rozliczać podatkowo tylko w Wielkiej Brytanii.

Formy prawne prowadzenia działalności gospodarczej

Prawo w Wielkiej Brytanii oferuje przyszłym przedsiębiorcom zakładanie i prowadzenie działalności gospodarczej w różnych formach prawych. Jedne są bardziej, drugie mniej popularne. Każda z nich ma swoje indywidualne cechy. Oczywiście w każdej chwili istnieje możliwość dokonania zmiany formy prawnej.
Można dokonać wyboru z pośród niżej wymienionych form prawnych:
- Public Limited Company (PLC), odpowiednik polskiej spółki akcyjnej,
- Private Limited Company (LTD), odpowiednik spółki z ograniczoną odpowiedzialnością,
- Limited Liability Partnership (LLP),
- Self Employed (Sole Trader), odpowiednik działalności jednoosobowej,
- Partnership, odpowiednik spółki cywilnej.

Self Employed (Sole Trader), czyli samozatrudnienie

Jest to najbardziej popularna i najprostsza forma zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej. Jest to odpowiednik polskiej jednoosobowej działalności gospodarczej prowadzonej przez osobę fizyczną. Dokonania rejestracji mogą dokonać tylko osoby przebywające na terenie Wielkiej Brytanii. Działanie takiej firmy rozpoczyna się w momencie podjęcia decyzji o jej utworzeniu. Na dokonanie wszelkich formalności związanych z rejestracją osoba ma trzy miesiące, w tym czasie może cały czas działać. W przypadku nie dopełnienia obowiązku rejestracji, grozi kara w wysokości 100 funtów.

Sole Trade nie posiada osobowości prawnej, przedsiębiorca za wszelkie długi firmy odpowiada całym swoim majątkiem.
Otwierając firmę należy zarejestrować się w brytyjskim urzędzie skarbowym (HM Revenue&Customs) na formularzu CMF1. Można tego dokonać listownie, osobiście lub telefonicznie. Nie wiąże się to z żadnymi dodatkowymi opłatami. Należy również przez rozpoczęciem działalności uzyskać numer ubezpieczenia społecznego (National Insurance Numer), jest to odpowiednik polskiego NIP-u. Co do zasady można wybrać dowolną nazwę dla swojej firmy, najważniejsze aby nie wprowadzała klientów w błąd.

Przedsiębiorca płaci podatek dochodowy od osób fizycznych oraz składkę na ubezpieczenie społeczne.

Wysokość podatku dochodowego płacona w ramach tej formy prawnej uzależniona jest od uzyskanego dochodu. Oblicza się go różnicą między przychodem, a kosztami jego uzyskania (np. opłaty za telefon, utrzymanie biura). Rok podatkowy zaczyna się 6 kwietnia, a kończy 5 kwietnia. Formularz rozliczenia podatkowego należy dostarczyć do 31 stycznia następnego roku kalendarzowego.

W Wielkiej Brytanii wprowadzona została wysoka kwota wolna od podatku, na 2014-2015 przewidziana jest na kwotę 10 tys. funtów. Następnie w zależności od wysokości przekroczenia dochodów, stawki wynoszą 20%, 40% oraz najwyższa 45%.
Składki na ubezpieczenie społeczne również uzależnione są od dochodu, może ona wynieść tylko ok. 2, 40 funta tygodniowo.

Private Limited Company (LTD)

To odpowiednik polskiej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, jest również bardzo popularną formą prowadzenia działalności. Rejestracji dokonuje się w Companies House, jak Krajowy Rejestr Sądowy w Polsce. Należy wysłać tam aplikację, podać w niej Dyrektora i Sekretarza firmy. Następnie dostarczyć memorandum opisujące zakres działalności firmy. Nazwa spółki kończy się na Limited lub Ltd. Nie trzeba być rezydentem/mieszkańcem Wielkiej Brytanii, aby ją założyć i prowadzić. Należy jednak podać adres firmy w Wielkiej Brytanii. Zarejestrować ją może jedna osoba, jak Dyrektor i Udziałowiec. Spółka posiada osobowość prawną, tylko do wysokości udziałów odpowiadają za długi udziałowcy firmy.
Nie ma ustalonego minimalnej wysokości wniesionego kapitału założycielskiego. Jest on deklarowany, nie musi być przelany na konto, może być przyznany tylko jeden udział.

Przedsiębiorca płaci podatek dochodowy od osób prawnych, stawka podatkowa uzależniona jest od uzyskanego dochodu: 20 lub 30% przy braku kwoty wolnej od podatku. Jeżeli właściciel będący zarazem Dyrektorem jest zatrudniony w spółce, jako pracownik, powinien również zapłacić podatek dochodowych od osób fizycznych i ubezpieczenie społeczne od osób zatrudnionych.

Dyrektor ma obowiązek składania rocznych raportów o statusie firmy, zmianach w jej strukturze oraz rocznych rozliczeń podatkowych.

Public Limited Company (PLC)

To odpowiednik polskiej spółki akcyjnej. Minimalny kapitał zakładowy wynosi 50 tysięcy funtów. Spółka ma jednak możliwość wystawiania na sprzedaż akcji spółki. Posiada osobowość prawną, odpowiedzialność ograniczona jest do wniesionego kapitału. Rejestracji dokonuje się w Companies House, musi być przynajmniej dwóch akcjonariuszy, dwóch dyrektorów i jedna osoba sprawująca funkcję sekretarza spółki. Nazwa spółki musi kończyć się na Public Limited Company lub Plc. Adres spółki powinien znajdować się na terenie Wielkiej Brytanii. Zysk spółki opodatkowany jest podatkiem od osób prawnych.

Partnership, odpowiednik spółki cywilnej

Wymogiem, aby ją założyć jest minimum dwóch wspólników, ich liczba nie może przekroczyć liczbę dwudziestu. Najważniejsza jest umowa spółki, określa wszystkie szczegóły współpracy między wspólnikami. Należy w niej podać wszystkich wspólników, czas i miejsce powstania spółki. Najważniejszy jest wniesiony wkład i podział zysków, także podział obowiązków. Każdy ze wspólników rozlicza się samodzielnie, ponieważ stanowią oddzielny podmiot gospodarczy (self-employed). Za zobowiązania odpowiadają solidarnie całym majątkiem, również prywatnym. Zakładanie tej spółki nie wymaga rejestracji w Companies House. Należy poddać rejestracji spółki i partnerów w urzędzie podatkowym. Co roku spółka i osobno partnerzy składają zeznania podatkowe.

Limited Liability Partnership (LLP)

Jest to tzw. spółka partnerska z ograniczoną odpowiedzialnością. Partnerzy dzielą się zyskami i obowiązkami, ale odpowiedzialność za zobowiązania ograniczona jest do wysokości wniesionych wkładów oraz poręczeń. Spółka LLP rejestrowana jest poprzez aplikację w Companies House. Każdy ze wspólników stanowi również oddzielny podmiot gospodarczy (self-employed). Zazwyczaj prowadzone w tej formie prawnej firmy prawnicze, czy audytorskie. Spółka ma obowiązek składania sprawozdań finansowych oraz zeznań podatkowych.

Podsumowując, założenie działalności gospodarczej w Wielkiej Brytanii nie jest trudne i nie wymaga specjalnej wiedzy. Kwota wolna od podatku jest znacznie wyższa od tej w Polsce, wyższe są także progi od których zaczynają się wyższe stawki podatku. Tym samym podatek do zapłacenia jest mniejszy, niż przy rezydencji podatkowej w Polsce.

Dziękujemy portalowi financialrepublic.co.uk za udzielenie nam informacji potrzebnych do przygotowania niniejszego poradnika.
Uwaga! Wszystkie artykuły dotyczące usług, produktów medycznych chemicznych oraz wszelkiego typu suplementów mają charakter wyłącznie informacyjny. Informacje te przeznaczone są do badań naukowych – nie należy traktować ich jako porady, czy zachęty do kupna lub/i stosowania. Nasza serwis informacyjny nie ponosi odpowiedzialności za skutki jakie może przynieść stosowanie substancji opisywanych w artykułach

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *