Jak usprawiedliwiać nieobecność w pracy?

choroba-a-apraca

Nieusprawiedliwiona nieobecność w pracy może być powodem zwolnienia. Ponieważ w życiu zdarzają się różne sytuacje, każdy pracownik powinien wiedzieć, w jaki sposób może usprawiedliwić swoją absencję w firmie.

Podstawową formą usprawiedliwiania nieobecności w pracy jest zawsze dokument otrzymany od uprawnionego do jego wystawienia podmiotu. Zaświadczenie lekarskie stwierdzające okresową niezdolność do pracy z uwagi na chorobę lub pobyt w szpitalu pracownik powinien przedłożyć w przypadku choroby. Innym przykładem jest np. sytuacja, w której pracownik jest wezwany na świadka do sądu lub urzędu. Wówczas pracodawca jest zobowiązany zwolnić podwładnego z pracy na czas niezbędny do stawienia się w sądzie czy urzędzie. Pracownik powinien jednocześnie zadbać o to, by otrzymać dokument potwierdzający fakt, że dotarł on do sądu czy urzędu (najczęściej jest to pisemne potwierdzenie przybycia z pieczątką sądu lub urzędu). Po zmianach wprowadzonych w listopadzie 2013 roku pracownik – w niektórych sytuacjach – może usprawiedliwiać swoją nieobecność w formie oświadczenia. To ułatwienie, które wprowadzone zostało z myślą o pracownikach wychowujących dzieci.

Oświadczenie – kto może z niego skorzystać?

Usprawiedliwienie na podstawie oświadczenia zostało wprowadzone z myślą rodzicach posiadających nieletnie dziecko. Pracodawca powinien usprawiedliwić absencję osoby zatrudnionej spowodowaną nieprzewidzianym zamknięciem klubu dziecięcego, choroby niani czy choroby dziennego opiekuna. Gdy mowa o chorobie niani lub dziennego opiekuna, wraz z oświadczeniem pracownik powinien przedstawić również kopię zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego niezdolność do pracy wyżej wymienionych.

Kiedy mowa o usprawiedliwionej nieobecności?

Do momentu wprowadzenia zmian w przepisach, pracownik posiadający dzieci mógł usprawiedliwić swoją nieobecność z uwagi na:

konieczność sprawowania osobistej opieki nad zdrowym dzieckiem do lat 8 z powodu nieprzewidzianego zamknięcia klubu dziecięcego, do którego dziecko uczęszcza,

choroby niani, z którą rodzice mają zawartą umowę uaktywniającą, lub dziennego opiekuna, sprawujących opiekę nad dzieckiem pracownika.

Takie rozwiązanie sprawiało pewne kłopoty. Choć ustawodawca stwierdził, że wyżej wymienione powody mogą usprawiedliwiać nieobecność zatrudnionego w zakładzie pracy, to kwestią nieuregulowaną był sposób, w jaki pracownik powinien usprawiedliwić absencję. W praktyce zatem to sami pracodawcy byli zobowiązani wskazać, w jaki sposób ich podwładny powinien udowodnić, że rzeczywiście musiał pozostać w domu z dzieckiem. To zaś rodziło wiele nieporozumień. By je ukrócić przygotowano nowelizację.

By pomóc pracującym rodzicom

Po nowelizacji przepisów kwestia usprawiedliwiania nieobecności przez rodzica, który musiał zająć się dzieckiem z uwagi na wyżej wymienione przyczyny wygląda inaczej. Zgodnie z wprowadzonymi zmianami, pracownicy powinni usprawiedliwiać swoją nieobecność w pracy przez:

złożenie oświadczenia – w przypadku konieczności sprawowania osobistej opieki nad zdrowym dzieckiem do lat 8 z powodu nieprzewidzianego zamknięcia klubu dziecięcego, do którego dziecko uczęszcza,

złożenie oświadczenia i dołączenie kopii zaświadczenia potwierdzającego chorobę niani lub opiekuna – gdy mowa o chorobie niani, z którą rodzice mają zawartą umowę uaktywniającą, lub dziennego opiekuna, sprawujących opiekę nad dzieckiem pracownika.

Nowelizacja rozporządzenia nie jest przypadkowa. Z jednej strony wprowadzone przepisy mają charakter prorodzinny, z drugiej zaś są ściśle związane z wejściem w życie ustawy z dnia 10 maja 2013 roku o zmianie ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 oraz niektórych ustaw.

Czy wiesz, że pracodawca ma możliwość skontrowania pracownika w czasie zwolnienia lekarskiego? Przeczytaj: www.praca-bytom.info/porady-dla-pracodawcow/516/symulant-w-szeregach-jak-sobie-z-nim-poradzic

Uwaga! Wszystkie artykuły dotyczące usług, produktów medycznych chemicznych oraz wszelkiego typu suplementów mają charakter wyłącznie informacyjny. Informacje te przeznaczone są do badań naukowych – nie należy traktować ich jako porady, czy zachęty do kupna lub/i stosowania. Nasza serwis informacyjny nie ponosi odpowiedzialności za skutki jakie może przynieść stosowanie substancji opisywanych w artykułach

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *